Statut

Zbor članov Vinogradniškega društva Podbočje je na svoji seji dne 20.02.2015 sprejel sklep o spremembi Statuta Vinogradniškega Društva Podbočje  ter se sedaj glasi

 

 

STATUT

VINOGRADNIŠKEGA DRUŠTVA PODBOČJE

 

 

I          SPLOŠNE DOLOČBE

 

1 člen                  

 

Društvo se imenuje »Vinogradniško društvo Podbočje« s sedežem v Podbočju (v nadaljnjem besedilu: društvo). Skrajšano ime društva je VD Podbočje. O naslovu sedeža društva odloča upravni odbor. Društvo deluje na področju dolenjskega vinorodnega okoliša, ki zajema območje občin: Novo mesto, Trebnje in Grosuplje v celoti ter desni breg Save območja občin Litija, Laško, Krško in Brežice.

 

2 člen                  

 

Vinogradniško društvo Podbočje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Člani društva se prostovoljno združujejo zaradi skupnih interesov iz področja vinogradništva, vinarstva in ostalih dejavnosti v neposredni povezavi s tem. Delovanje društva je javno.

Društvo predstavlja in zastopa predsednik društva, ki za društvo podpisuje dopise in druge akte. Če je predsednik odsoten, ga v njegovih pravicah in dolžnostih nadomešča podpredsednik društva.

 

3 člen                  

 

Društvo bo član Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. Društvo sodeluje tudi z drugimi družbenimi organizacijami in društvi.

V zvezo društev vinogradnikov Dolenjske in druge skupnosti ter organizacije voli društvo svoje predstavnike po določilih (pravilih) teh organizacij in skupnosti. Funkcijo delegacije opravlja upravni odbor društva.

 

4 člen                  

 

Društvo ima svoj pečat in prapor.

Pečat društva je okrogel s premerom 3 cm. Na obodu je besedilo: »Vinogradniško društvo Podbočje« - v sredini je motiv polička s kačo.

Prapor je rubinasto rdeče barve v velikosti 120 x 90 cm. V sredini praporja je na eni strani okrogel grb premera 50 cm z enekim motivom kot na pečatu – poliček s kačo ter v kotih praporja grozdje. Na drugi strani prapora je ovalni motiv hrama z grozdi, letnico 1972 ter napisom Vinogradniško društvo (nad hramom) Podbočje (pod hramom).

Društvo uporablja svoj prapor ob slovesnostih, prireditvah, proslavah in na pogrebih svojih članov.

Prapor je izdelan v skladu z listino o razvitju praporja, ki istočasno določa način nošenja in čuvanja prapora.

 

 

II.        NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

 

5 člen                  

 

Društvo organizira in združuje vinogradnike z naslednjim namenom:

 

1.  Si prizadeva za strokovno izpopolnjevanje članov v vinogradništvu in kletarstvu (vinarstvu). V ta namen organizira predavanja, tečaje, strokovne izlete, oglede strokovnih razstav, oglede vzornih vinogradnikov in sodobnih kleti, organizira strokovne demonstracije posameznih del, skrbi in zbira naročila za strokovno literaturo, po potrebi izdaja periodične časopise in brošure.

 

2.  Si prizadeva za uveljavljanje slovesa vina tega območja. V ta namen organizira ocenjevanje vina svojih članov, organizira centralno ocenjevanje vina svojih članov in skrbi za ustrezno informiranje javnosti o rezultatih teh ocen z izdajo vsakoletnega biltena. Za pozitivno ocenjena vina društvo podeljuje ustrezna odličja.

 

3.  Prireja razstave in pokušnje ocenjenih vin.

 

4.  Obvešča podjetja in druge organizacije okoli prodaje tržnih viškov grozdja in vina svojih članov. O tem obvešča tudi gostilničarje in druge porabnike vina.

 

5.  Sodeluje kot svetovalec pri preskrbi svojih članov z ustreznim reprodukcijskim materialom, ki se uporablja v vinogradništvu in kletarstvu.

 

 

 

III       ČLANSTVO, NJEGOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI

 

6 člen                  

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Društvo ima redne in častne člane.

Redni član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja z vinogradništvom in je vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina pri pristojnem občinskem upravnem organu. Za vinogradnike ljubitelje, ki ne pridelujejo tržnih viškov grozdja in vina, članstvo v društvu ni vezano na registracijo pri občinskem upravnem organu. Član društva lahko postane tudi ljubitelj vinogradništva, ki nima vinograda ali strokovnjak, ki deluje v stroki. O sprejemu v članstvo odloča Upravni odbor društva.

Za vstop v članstvo društva mora kandidat podati pisno prošnjo naslovljeno na Upravni odbor društva. Prošnja je lahko podana tudi ustno na zapisnik  na seji Upravnega odbora.  Upravni odbor mora o prošnji odločiti v 15 dneh od dneva prejema prošnje. Če Upravni odbor o prošnji odloči negativno in kandidata iz različnih razlogov ne sprejme, lahko kandidat poda pritožbo na odločitev v 15 dneh od prejema odločitve Upravnega odbora. Pritožbo naslovi na Upravni odbor društva, o pritožbi pa odloča Zbor članov na prvi naslednji seji. Odločitev Zbora članov je dokončna.

 

Častni člani društva so za vinogradništvo zaslužni člani društva in drugi za vinogradništvo zaslužni občani. Častno članstvo podeli na predlog upravnega odbora Zbor članov društva. Častni član prejme primerno odličje. Častno članstvo Zbor članov društva podeljuje ob jubilejih društva. Častni člani so oproščeni plačila članarine, sicer pa imajo enake pravice kot redni člani društva.

 Za posebne zasluge v delu društva Zbor članov društva na predlog upravnega odbora podeli posameznim članom društva »Priznanje« zaslužnega člana društva. Priznanja zaslužnega člana društva podeljuje Zbor članov društva ob jubilejih društva.

 

7 člen                  

 

Člani društva morajo plačevati članarino za vsako leto članstva. Prvič se članarina plača za koledarsko leto, v katerem postane član društva ne glede na dan in mesec sprejema v članstvo. Višino članarine vsako leto določi Zbor članov na predlog Upravnega odbora društva. Članarina se plača do 31. 3. tekočega leta (razen za kasneje sprejete člane), plačila pa nadzira blagajnik društva. V primeru neplačila članarine, se člana pisno pozove, da članarino plača v 15 dneh, torej do 30. 4. tekočega leta. Če v tem roku ne plača članarine se črta iz članstva brez posebnega postopka.

Za pokrivanje stroškov za posamezne določene naloge lahko Zbor članov društva določi posamezne prispevke.

 

8 člen                  

Članstvo preneha:

 

·     z odstopno izjavo člana,

·     z izključitvijo na podlagi odločitve disciplinske komisije

·     s smrtjo

·     s črtanjem preneha članstvo članu, ki ne poravna članarine

 

 

9 člen                  

 

Pravice članov so:

 

  • da volijo in da so voljeni v organe društva.
  • da sodelujejo in soodločajo pri delu organov društva.    
  • da s pobudami skrbijo za aktualno vsebino društvenega dela in za učinkovitost njegovih akcij,
  • da sprejemajo priznanja in odličja za delo v društvu ali stroki.
  • da se lahko pritožijo na sklepe organov društva, če smatra, da so sprejeti v nasprotju s           pravili

 

10 člen              

 

Dolžnosti članov so:

 

  • da volijo in da so voljni sprejeti delo v organih društva.

·         da sodelujejo pri delu društva.

·         da se dejavno udejstvujejo pri društvenih prireditvah, na predavanjih, tečajih, zborovanjih     itd.,

·         da se ravnajo pri teh pravilih kakor tudi navodilih in sklepih organov društva.

·         da redno plačujejo članarino.

 

 

IV       ORGANI DRUŠTVA

11 člen              

 

Organi društva so:

 

1.   zbor članov

2.        upravni odbor,

3.        nadzorni odbor,

4.   častno razsodišče

 

12 člen              

 

Najvišji organ društva je Zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Zbor članov neposredno izvoli upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.

 

13 člen              

 

Zbor članov se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno.

Zbor članov dela na sejah. Seje sklicuje predsednik društva s pisnim vabilom, ki vsebuje tudi dnevni red. Pisno vabilo mora biti poslano članom 8 dni pred sejo. Zbor članov veljavno sklepa tudi, če je na seji navzočih večina članov društva. V primeru, da na pravilno sklicanem Zboru članov ni prisotnih polovica članov, lahko po preteku 30 minut Zbor članov veljavno sklepa tudi, če je prisotnih  ¼  članov.

V primeru, da na pravilno sklicanem Zboru članov ni prisotnih polovica članov, lahko

 

Veljavni sklep se sprejema z večino glasov navzočih članov društva, za sklepe glede pravil društva  ali o združevanju v zveze pa je potrebno 2/3 večina glasov navzočih članov društva.

 

14 člen              

 

Zbor članov prične in vodi predsednik društva do izvolitve delovnega predsedstva Zbora članov. V primeru zadržanosti predsednika društva lahko Zbor članov prične in do izvolitve delovnega predsedstva vodi podpredsednik oziroma katerikoli član Upravnega odbora društva. Zbor članov nato izvoli še druge organe (zapisnikarja, overovatelja zapisnika, verifikacijsko in po potrebi kandidacijsko ter volilno komisijo). Če se predvideva, da bo Zbor članov odločal o posameznih zadevah z glasovanjem, mora Zbor članov odločiti, ali bo glasovanje javno ali tajno. Volitve organov so načeloma tajne v kolikor Zbor članov na samem zasedanju drugače ne odloči.

 

15 člen              

 

Zbor članov razpravlja in sklepa:

·                                        dnevnem redu,

·                                        o poročilih posameznih organov društva,

·                                        sprejema letno poročilo in finančni načrt dohodkov in izdatkov,

·                                        višini letne članarine,

·                                        načinu in zbiranju presežka ali primanjkljaja v zaključnem računu,

·                                        potrjuje predloge upravnega odbora,

·                                        voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,

·                                        sprejema program dela za prihodnje leto,

·                                        odloča o predlogih in pritožbah članov zoper sklepe organov društva,

·                                        potrjuje pravilnike o posameznih dejavnostih društva,

·                                        sprejema, dopolnjuje in spreminja pravila in druge splošne akte društva,

·                                        sklepa o prenehanju oz. združitvi društva,

·                                        Sklepa o nakupu in odtujitvi nepremičnin.

 

16 člen              

 

Zbor članov se sestane na izredni seji, če sklic zahteva vsaj 1/5 članov društva. Izredno sejo skliče predsednik društva v roku 8 dni od dneva, ko je prejel pisno zahtevo za sklic. Če izredne seje zbora članov ne skliče predsednik društva,  jo v enakem roku po preteku prvotnih 8 dni skliče predlagatelj sam.

 

17 člen              

 

Upravni odbor društva šteje 15 članov. Na prvi seji upravni odbori izvoli izmed članov upravnega odbora predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in gospodarja društva. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru članov. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta.

Društvo zastopa in predstavlja ter zanj podpisuje predsednik društva. Upravni odbor sme za opravljanje pisarniških, blagajniških in knjigovodskih del najeti stalnega ali honorarnega pisarniškega delavca, oziroma lahko ta dela s pogodbo odda strokovno usposobljenemu servisu.

Pisarniška dela opravlja lahko tudi tajnik upravnega odbora. Društvo z zaposlenimi delavci sklene sporazum o pravicah in obveznostih ter odgovornostih, ki mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

 

18 člen              

 

Upravni odbor:

·      skrbi za izvajanje dejavnosti društva po 5. členu teh pravil,

·      skrbi za uresničevanje sklepov Zbora članov.

·      pripravlja poročila in predloge za seje Zbora članov,

·      pripravlja predlog programa dela društva,

·      pripravlja predlog finančnega načrta in letnega poročila,

·      odloča o nakupu premičnega premoženja,

·      vodi evidenco članov društva,

·      sprejema kandidate v članstvo društva,  

·      opravlja druge naloge, ki so vezane na uresničevanje programa društva.

·      Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Zboru članov.

 

19 člen              

 

Upravni odbor dela na sejah. Seje vodi predsednik društva. V primeru njegove odsotnosti lahko seje vodi podpredsednik društva.  Seje so sklepčne, če je navzočih več kot polovica članov upravnega odbora. Veljavni sklepi se sprejemajo z večino glasov navzočih članov upravnega odbora. Za opravljanje važnejših nalog lahko upravni odbor imenuje ustrezne komisije.

 

 

20 člen              

 

Nadzorni odbor sestavljajo 3 člani.                         

Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo organov društva glede njihovega finančnega in materialnega poslovanja. Poleg tega opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva. Veljavne sklepe sprejema, če sta navzoča vsaj 2 člana in če za sklep glasujeta vsaj 2 člana nadzornega odbora. Seje nadzornega odbora skliče predsednik nadzornega odbora po potrebi, najmanj pa enkrat letno, če ugotovi nepravilnosti, pa takoj obvesti upravni odbor društva.

Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren Zboru članov društva. Mandatna doba nadzornega odbora je štiri leta.

 

21 člen          

 

Častno razsodišče šteje tri člane in dva namestnika. Častno razsodišče se konstituira, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika razsodišča. Veljavne sklepe sprejema, če so prisotni vsi člani in če za sklepe glasuje večina članov razsodišča.

Častno razsodišče obravnava kršitve članov tako glede neizpolnjevanja pravil in drugih pravnih aktov društva, kot  neizvrševanja sklepov organov društva ter primere članov, ki s svojim obnašanjem in dejavnostjo kršijo oz. rušijo ugled društva. Častno razsodišče lahko izreče naslednje disciplinske ukrepe:

1. .javni opomin

2. izključitev.

O svoji odločitvi izda razsodišče  sklep. Zoper sklep ima prizadeti pravico, da se pritoži v roku 15 dni po prejemu sklepa o opominu oziroma izključitvi. Pritožbo naslovi na Upravni odbor društva, o pritožbi pa odloča Zbor članov društva na prvi naslednji seji. Odločitev Zbora članov je dokončna.

 

22 člen              

 

Upravni  in nadzorni odbor ter častno razsodišče se morajo konstituirati na seji najkasneje v 8 dneh po izvolitvi.

 

23 člen              

 

Delo društva je javno. Društvo obvešča svoje člane in javnost na seji Zbora članov, na drugih društvenih sestankih s pisnimi obvestili in s sredstvi javnega obveščanja.

Za zagotavljanje javnosti dela in obveščanje javnosti je pooblaščen in zadolžen predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

 

24 člen              

 

V.        SREDSTVA DRUŠTVA

 

      članarina,

      prispevki sponzorjev in donatorjev

      dohodki od prireditev, razstav ter drugih dejavnosti društva,

      darila, volila

      dotacije.

      javna sredstva

      dohodki od nepremičnin, ki bodo postale društvena last in razni drugi dohodki.

 

25 člen              

 

Finančno materialno poslovanje in razpolaganje s premoženjem društva mora biti v duhu dobrega gospodarja. Poslovanje mora biti v skladu z zakonodajo na tem področju in veljavnimi računovodskimi standardi.

Na rednem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta in s tem podpisnik listin je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

 

 

 

 

26 člen              

 

Finančno in materialno poslovanje nadzoruje nadzorni odbor, ki o svojem delu poroča Zboru članov.

Javnost finančnega in materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana, do vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo. Blagajniško poslovanje opravlja blagajnik društva, medtem ko tajnik društva opravlja ostala administrativna dela v zvezi s poslovanjem društva.

Društvo lahko v okviru namena in ciljev ter nalog opredeljenih s tem statutom, zaradi racionalnega in ekonomičnega upravljanja s svojim premoženjem, opravlja tudi pridobitno dejavnost kot dopolnilo k osnovni dejavnosti pod zakonskimi pogoji in sicer:

-          Ponudba pijač na javnih prireditvah – SKD 56.300

-          Trženje javnih prireditev z oddajo oglasnega prostora in trženje oglasnega prostora v internih glasilih in na spletni strani društva – SKD 73.120

-          Organizacija javnih prireditev in izvajanje seminarjev, predavanj, tečajev, strokovnih srečanj iz področja vinogradništva in vinarstva – SKD 82.300

-          Organiziranje razstav, sejmov in strokovnih srečanj – SKD 85.590

-          Organizacija pohodov – SKD 93.299

Pridobitna dejavnost ne sme predstavljati večinske dejavnosti društva. V kolikor društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje osnovnih namenov, ciljev in nalog v skladu s tem statutom.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

 

VI.      PRENEHANJE DRUŠTVA

 

27 člen              

 

Društvo preneha z delovanjem:

 

1.       po sklepu Zbora članov, če je za to glasovalo 2/3 navzočih delegatov (članov društva),

2.   z odločbo pristojnega organa o prepovedi dela,

3.   s pripojitvijo k drugemu društvu,

4.   s spojitvijo z drugimi društvi,

5.   po zakonu,

6.       s stečajem

 

Če društvo preneha z delovanjem, se po poravnavi obveznosti premoženje prenese na lokalno skupnost, neporabljena proračunska sredstva pa se vrnejo v proračun.

 

 

 

VII.     KONČNA DOLOČBA

 

28 člen              

 

Ta Statut začne veljati s sprejetjem na zboru članov.

 

 

Podbočje, 20.02.2015

 

Predsednik društva:

    Franci GRUBIČ

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.